นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของ Josilins (โจศิรินส์) อย่างเป็นทางการ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท โมโจ จำกัด และบริษัทในเครือ Josilins (โจศิรินส์) มีหน้าที่รับผิดชอบภายใต้กฏหมายและข้อบังคับความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ (กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) อย่างจริงจังและยึดมั่นที่จะเคารพ รักษาสิทธิและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ Josilins (โจศิรินส์) ทั้งหมด โดยเราตะหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานมอบให้แก่เราเป็นอย่างยิ่ง และเชื่อว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ ปกป้องและดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิด และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานมอบให้แก่เราไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคต รวมทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่เรา

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด เพราะการใช้บริการการลงทะเบียนบัญชี การที่คุณใช้งาน หรือสั่งซื้อสินค้าทางบริษัทฯ จะถือว่าคุณได้รับทราบ ยินยอมข้อปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือนโยบายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

Josilins (โจศิรินส์) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
 • เพื่อตรวจสอบ พิจารณา ตอบรับ ดำเนินการยื่นเรื่อง/ธุรกรรมของคุณให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ หรือการติดต่อสื่อสารของคุณกับบุคคลภายนอกผ่านการบริการ
 • เพื่อจัดการดำเนินการ ให้บริการการใช้งานของคุณเข้าถึงบริการและเว็บไซต์ของ Josilins (โจศิรินส์) ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • เพื่อทำการร้องขอเกี่ยวกับสินค้าและบริการของคุณ และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับปัญหาดา้นการใช้งาน ด้านสินค้าและบริการ และดำเนินการเกี่ยวกับบัญชี ที่มีความผิดปกติ
 • เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการหรือข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน
 • เพื่อการระบุตัวตน (Identity) การตรวจสอบยืนยันตัวตน (Verification) และการรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know your customers) 
 • เพื่อป้องกันความปลอดภัยและสิทธิ์ ทรัพย์สินสินของผู้ใช้งาน
 • เพื่อจัดการหรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้า จัดการหรือตอบข้อซักถามที่ได้รับ รวมไปถึงการติดต่อกับคุณผ่านการโทรด้วยเสียง ข้อความ ข้อความแฟกซ์ อีเมล จัดส่งไปรษณีย์หรือในรูปแบบใด 
 • เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้อื่นปฏิสัมพันธ์ เชื่อมต่อกับคุณ หรือมองเห็นกิจกรรมบางอย่างของคุณบนแพลตฟอร์ม และรวมถึงเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อผู้ใช้คนอื่นส่งข้อความส่วนตัว โพสต์ให้คุณบนแพลตฟอร์ม หรือเชื่อต่อกับคุณ ด้วยการใช้ฟีเจอร์สื่อสังคมออนไลน์อื่น (Social Media Network)
 • เพื่อศึกษาวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาเว็บไซต์
 • เพื่อการตลาดและกิจกรรมโฆษณา กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • เพื่อจัดเก็บ โฮสต์ สำรองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกอำนาจการพิจารณา