ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ขอยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของ Josilins (โจศิรินส์) อย่างเป็นทางการ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการของบริษัท โมโจ จำกัด และบริษัทในเครือ เพื่อจุดประสงค์ที่จะมอบความช่วยเหลือและให้บริการแก่คุณทั้งในด้านการใช้งานเว็บไซต์, การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และการจัดส่งสินค้าอย่างปลอดภัย โปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของคุณ การที่คุณใช้งาน หรือสั่งซื้อสินค้าทางบริษัทฯ จะถือว่าคุณยอมรับข้อผูกพันธ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดเวลา เราจึงขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้งานและสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Josilins (โจศิรินส์)

ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ต่างๆ นั้น Josilins (โจศิรินส์) ได้มีความถูกต้องและนำเสนอข้อมูลล่าสุดให้แก่คุณลูกค้าได้ทันต่อกาลเวลาเป็นอย่างยิ่ง หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือการละเลยเว้นว่างประการใดของเว็บไซต์ กรุณาโปรดแจ้งให้เราทราบโดยทันที

อีกทั้งทุกข้อมูลของเว็บไซต์และส่วนประกอบอื่นๆ ล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารและมอบข้อมูลให้แก่คุณลูกค้าเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้คำแนะนำ การวินิจฉัยรวมถึงมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ต่างๆ นั้น Josilins (โจศิรินส์) ได้มีความถูกต้องและนำเสนอข้อมูลล่าสุดให้แก่คุณลูกค้าได้ทันต่อกาลเวลาเป็นอย่างยิ่ง หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือการละเลยเว้นว่างประการใดของเว็บไซต์ กรุณาโปรดแจ้งให้เราทราบโดยทันที

 

อีกทั้งทุกข้อมูลของเว็บไซต์และส่วนประกอบอื่นๆ ล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารและมอบข้อมูลให้แก่คุณลูกค้าเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้คำแนะนำ การวินิจฉัยรวมถึงมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยน

 

Josilins (โจศิรินส์) มีความตั้งใจและพยายามอย่างดีที่สุดในการให้ข้อมูลสินค้า รายละเอียดสินค้า คำอธิบายสินค้า และราคาสินค้าที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ Josilins (โจศิรินส์) ให้แก่คุณลูกค้าเพื่อมอบความสะดวกสบาย การใช้งานบนเว็บไซต์ การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์รวมไปจนถึงการจัดส่งสินค้าอย่างปลอดภัยนั้น อาจมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือต้องการสอบถามในข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดเพิ่มเติมนั้น กรุณาโปรดแจ้งให้เราทราบโดยทันที และเราจะแจ้งคุณโดยเร็วที่สุด โดยที่เรายังคงรักษาสิทธิในการตัดสินใจสั่งซื้อและยืนยันคำสั่งซื้อของคุณเช่นเดิม หรือหากคุณยกเลิกคำสั่งซื้อ โดยที่เราไม่สามารถติดต่อคุณเพื่อมอบความช่วยเหลือหรืออื่นๆ ได้นั้น เราจะถือว่าคำสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิกทันที และหากคุณได้ทำการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นแล้ว คุณจะได้รับเงินคืนทั้งหมด

เนื้อหาและข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ Josilins (โจศิรินส์) ที่ประกอบไปด้วย ข้อความ กราฟิก โลโก้ ปุ่มไอค่อน รูปภาพ วิดีโอและอื่นๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ล้วนถือเป็นทรัพย์สินของ Josilins (โจศิรินส์) แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น 

ทาง Josilins (โจศิรินส์) และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิห้ามมิให้ผู้ใดหรือ บริษัทใดนำทรัพย์สินไปเพื่อดัดแปลง ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

สำหรับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่เว็บไซต์ Josilins (โจศิรินส์) ผู้ใช้งานนั้นๆ ต้องมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปีบริบูรณ์ หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณจำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมายของคุณ หากคุณไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมายของคุณ คุณมีความจำเป็นที่จะต้องหยุดใช้งานและบริการการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่เว็บไซต์ Josilins (โจศิรินส์) โดยทันที

Josilins (โจศิรินส์) ไม่ให้บริการกับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือสมาชิกที่เคยถูกเราระงับ ตัดสิทธิ์ในการใช้งานไปแล้ว ผู้ใช้งานจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขดังกล่าวนั้นอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งานได้

 

ผู้ใช้งานจะต้องใช้นามจริง หรือนามแฝง (Username) ที่เหมาะสม ไม่หยาบคายหรือคุกคามใดๆ ต่อบุคคลอื่น อีกทั้งคุณจะไม่สามารถโอนสิทธิผลประโยชน์หรือ รางวัลใดๆ ที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ ของเว็บไซต์ Josilins (โจศิรินส์) ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอม

 

ผู้ใช้งานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้งานให้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ และจะเข้าใช้งานสำหรับบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ Josilins (โจศิรินส์) ด้วยตนเองเท่านั้น โดยผู้ใช้งานนั้นจะต้องตกลงรับผิดชอบชำระค่าสินค้าหรือบริการ รวมถึงรับผิดชอบต่อกิจกรรมหรือธุรกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อผู้ใช้งานของคุณ ดังนั้นหากเกิดเหตุหรือคุณรับทราบว่า ความลับในชื่อใช้งาน หรือรหัสผ่านของคุณถูกเผยแพร่ เปิดเผย หรือมีการละเมิดใช้งานโดยที่คุณไม่ได้รับอนุญาตนั้น กรุณาโปรดแจ้งให้เราทราบโดยทันที

 

ซึ่งผู้ใช้งานนั้นสามารถยกเลิกบัญชีของตนได้หากแจ้งให้ Josilins (โจศิรินส์) ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมทั้งทางอีเมลที่ info@josilins.com) ว่าคุณมีความประสงค์ที่จะดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงการยกเลิกดังกล่าว ผู้ใช้งานยังคงต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมใดก็ตามที่ยังไม่เสร็จสิ้น (ไม่ว่าจะเริ่มก่อนหรือหลังการยกเลิกบัญชีดังกล่าว) การจัดส่งสินค้า การชำระสินค้า หรืออย่างอื่นที่คล้ายกัน และผู้ใช้งานจะต้องทำการติดต่อ Josilins (โจศิรินส์) หลังจากได้ดำเนินการและทำธุรกรรมที่ยังไม่เสร็จสิ้นทั้งหมดให้เสร็จสิ้นในทันที ซึ่งบริการนี้ Josilins (โจศิรินส์) ไม่ต้องรับผิด และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการดำเนินการตามส่วนนี้ ผู้ใช้งานจะสละสิทธิ์ในการเรียกร้องใดๆ และบนการดำเนินการดังกล่าวโดย Josilins (โจศิรินส์)

ผู้ใช้งานจะต้องเลือกชำระเงินโดยใช้วิธีการใดๆ ที่เว็บไซต์ Josilins (โจศิรินส์) กำหนดบนแพลตฟอร์มเท่านั้น โดยผู้ใช้งานจะเป็นผู้เลือกชำระเงินในช่องทางที่ผู้ใช้งานนั้นต้องการและตกลงอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงินของผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานไม่สามารถชำระเงินตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้ หรือการชำระเงินได้ถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใดๆ ทาง Josilins (โจศิรินส์) มีสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของผู้ใช้งาน หรือระงับการส่งมอบสินค้าโดยชอบธรรม จนกว่าการชำระเงินนั้นจะถูกดำเนินการเสร็จสิ้นและครบถ้วน

 

โดยกรรมสิทธิ์สินค้ายังไม่ถูกโอนผ่านไปยังผู้ใช้งานจนกว่า Josilins (โจศิรินส์) จะได้รับการชำระเงินอย่างครบถ้วน